Streszczenie

Projekt zrealizowano jako zespół działań o charakterze innowacyjno-edukacyjnym poświęconym zapewnieniu odpowiedniej jakości kształcenia praktycznego na studiach technicznych i w technicznych szkołach średnich. Projekt służy przede wszystkim przeciwdziałaniu skutków pandemii COVID-19 na proces kształcenia akademickiego w uczelniach technicznych. Wprowadzenie zdalnego trybu nauki, mające miejsce w wyniku decyzji władz wielu krajów, spowodowało, że zajęcia praktyczne albo w ogóle nie były realizowane, albo były realizowane w bardzo wąskim i uproszczonym (niepraktycznym) charakterze. Prowadzenie kształcenia w taki sposób uniemożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów kształcenia, w szczególności w zakresie studiów inżynierskich i praktycznych. Konieczne jest zatem podjęcie działań, które umożliwiają zorganizowanie kształcenia w taki sposób, aby kształcenie praktyczne, również to realizowane drogą zdalną umożliwiało prawidłowe przekazywanie wiedzy praktycznej, a zatem zapewniało uzyskanie rezultatów kształcenia w tym zakresie. W ramach projektu opracowywane zostały narzędzia informatyczno-sprzętowe umożliwiające realizację kształcenia w trybie zdalnym w zakresie elektrotechniki, mechatroniki i automatyki oraz dziedzin im pokrewnych. Narzędzia te bazują na interfejsach sieciowych, platformach edukacyjnych oraz narzędziach wirtualnej rzeczywistości i łączą w sobie część praktyczną laboratorium z częścią informatyczną, dostępną zdalnie. Gotowe narzędzia umożliwią zatem realizowanie ćwiczeń praktycznych w sposób niemal identyczny jak w kształceniu klasycznym w laboratorium. Ważnym aspektem projektu jest też możliwość wykorzystania narzędzi stanowiących rezultaty projektu w kształceniu realizowanym w czasach, kiedy nie będzie ograniczeń w dostępie, w szczególności we współpracy międzynarodowej. Rezultaty projektu umożliwią uczestnictwo w procesie kształcenia studentom z innych uczelni, w szczególności zagranicznych oraz umożliwią realizację wspólnych programów kształcenia (studiów zintegrowanych) między uczelniami, bez konieczności lub o zmniejszonym zakresie pobytu studenta w uczelni zagranicznej.